top of page


Dependència


L’atenció a les persones en situació de dependència ha estat una de les reivindicacions fonamentals d’una part de la societat i es va transformar en llei fruit de l’acord sobre l’acció protectora de l’atenció a les situacions de dependència signat entre el Govern espanyol, les patronals i els sindicats CCOO i UGT.
El 14 de desembre del 2006, amb el PSOE al Govern d’Espanya, va ser publicada al BOE la Llei de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència. Aquesta norma legal va representar un avenç històric en matèria de drets socials i va ser una gran conquesta per al conjunt de la ciutadania.
Però només arribar al Govern, el 2011, el Partit Popular va modificar el calendari inicialment previst i va efectuar una gran retallada i canvis cap a pitjor. Es va produir la disminució de les prestacions econòmiques, es va reduir la prestació mínima garantida per l’Administració general de l’Estat, es va deixar de cotitzar la Seguretat Social a les persones cuidadores familiars…
Amb el canvi de Govern a Espanya, des de l’abril del 2019, les persones cuidadores no professionals de beneficiaris de la llei de la dependència, poden subscriure un conveni especial amb la Seguretat Social per no haver-se de pagar elles mateixes les cotitzacions. Malgrat la recuperació de drets reconeguts, cal tornar a parlar de la llei de la dependència. És prioritari complir aquesta llei, garantir-ne l’atenció i complir el finançament de totes les administracions.
Ara, una vegada més, l'atenció a la dependència en totes les edats ha de ser un dret universal i amb finaçament públic.

Fes-te voluntari!
bottom of page